Hírek - egészség

A LEGNAGYOBB TITOK: AZ IGAZSÁG - újra megvásárolható

967 Megtekintés
Örömmel jelezzük, hogy újra kapható Kovács-Magyar András:
A legnagyobb titok: Az igazság című könyve nyomtatott formában.

Megvásárolható a Tábornok utcai irodánkban és a  webáruházunkban.
Kovács-Magyar András: A legnagyobb titok: Az Igazság
című könyvének magyar nyelvű változata e-book formájában is megvásárolható.
Kattintson ide

Elektronikus formában megvásárolható a könyv angol változata.
Kattintson a hivatkozásra: The biggest secret: The Truth

THE BIGGEST SECRET THE TRUTH


... jártasabb vagyok egynémely gazoknál,

orvos-, professzor-, írók-, papoknál.

Szorongás, kétely engem nem gyötörget

s nem félelmes a Pokol, sem az Ördög...

/.../

Ezért adtam fejem a mágiára,

hogy szellem-száj, szellem-erő

nem egy titkát tárná elő,

/.../

s miktől együtt van a világ,

megismerjek minden csodát...

(J. F. Goethe: Faust)


A LEGNAGYOBB TITOK: AZ IGAZSÁG

című könyv előszava:
 
A történelem számtalan rejtélyt tartogat még az utókor emberének. Tények, leletek, elhallgatott igazságok, közzé tett féligazságok világosodnak meg a szerző kutatási eredményeknek és a szellemvilág sugallatainak köszönhetően. Egy véget nem érő nagy kaland részeseivé válhatunk, ahogy feltárul előttünk a világunkat mozgató erők titkos birodalma. A mű első része Nobel-díjas tudósok médiumi képességéről tesz említést, majd több különös egyházi- és történelmi tény eltitkolásáról hullik le a fátyol. A földi létet megélt szellemcsaládok élete tárul fel előttünk, több évezred, évszázad távlatában.

Jézus nemesi származásának emlékei- és bizonyítékai alapján szintén új értelmet nyerhet a kétezer évvel ezelőtti kor számunkra. Az égi vérvonal, a „búvó patak”(Note: Baigent, Michael:”Szent vér, szent Grál, General Press Kiadó, Budapest 1988), hosszú ideig elhallgatott igazságai tárulnak fel korokról korokra.

Európa kultúráját megalapító, ”kékvérű” ősnépek, a kelták, gallok, szkíták későbbi nevükön a hunok elhallgatott, megmásított cselekedeteivel ismerkedhet meg az olvasó.

A legfrissebb kutatások elismerik, hogy a Római Birodalom (ie.27- 476) szinte csak ezeket a magas kultúrájú ősnépeket pusztította, majd a saját dicsőségére írta át a legyőzöttek történelmét. A hun Attila (406-453), a pusztító Római Birodalom zsarnoki megszállása alól felszabadította a testvér kultúrnépeket (keltákat, gallokat). Attila halála után, Merovée nevű fia őrizte tovább szellemi és földi kincseit, aki a Meroving dinasztia (447-751) névadójaként lerakta a frank birodalom szilárd alapjait. E könyvben szereplő Meroving őseposz megfejtése további bizonyítékot szolgáltat mindezekre. A Karolingok (751-911) európai uralomra jutásával, az égi vérű királyság tiszta eszméjét igyekeztek a sötétség leple alá rejteni. II. Dagobert Meroving-király meggyilkolását követően az uralkodói ház vagyonát megszerzi Kis Pipin (751), ezzel véget ér a Meroving-dinasztia uralkodása. Azonban Zakariás pápa (768) hatalmas vagyon fejében kinevezi az első, nem égi vérű Nagy Károlyt királlyá. Így került a Merovingok vagyona a gyilkos Kis Pipin által a Római Katolikus Egyházhoz, melyből létrehozták a mai vatikáni birodalmat (754-756). Évszázadokig élt a tradíció a királyi családokban, miszerint király csak égi vérű uralkodó lehet. Dicsőségnek számított, ha a Meroving-házból származó hercegnőket vehettek feleségül királyok, akik így legitimmé tehették földi uralkodásukat.

A Merovingok legyilkolását követően a Jóisten egy újabb égi vérű családdal ajándékozta meg a földi világot. Attila, a hun fejedelem nemzettségéből származó Emese az égi Atyától fogant gyermeket, Álmost (819) (a Gesta Hungarorum). Álmos (az almus szó latinul szentet jelent) gyermeke Árpád (845-907), a magyarok fejedelme.

Európa királyai családjai tudtak e misztikus csodáról, és ezért igyekeztek égi vérű királynékat választani a magyar királyi leszármazottak közül is. A két égi vérű nemzettség a merovingok és a magyarok ugyan attól a földi nemzetségtől a Hunoktól és az égi Atyától eredeztethetőek. Emese által megújuló „égi vérű ”, Álmos és fia Árpád új nemzettség meghatározó lett Európa titkos történelmében a Kelták, Gallok, Szkíták, Hunok és a Merovingok utáni időszakban. A Katarokat (1012-1255) a pápa lemészároltatta. Így próbálta megsemmisíteni a magyarokat is, amikor a tatárok neve alatt az országba behívta kínai szövetségeseit.

E néhány sorral, talán érthetőbbé válik, hogy e könyv különleges módon mutatja be a magyarokat. Az égiek szellemeinek sugallatai által felkeresett helyek, és az ott fellelhető bizonyítékok, történelmi tények nem csak a könyvben leírtakat igazolták, hanem megnyitották egy jövendőbeli ”új látásmód” útját is előttünk. Egy ember, egy nemzet életében sorsdöntő belátni a tévedéseket, különben a hamis hitre, illúzióra épített elképzelések ingoványában süllyedünk el mindannyian.

Az ”égi vérű”gyermekek korokról korokra birtokában voltak a dimenziók uralásának. Mai nyelven szólva a kvantumfizikai ismereteknek és a hologram szerint működő világmodellnek. Csodálatos tetteiket ennek a mennyei tudásnak a birtokában tudták végrehajtani.

A mennyei világ földön való megszólaltatásának szabályairól szóltak korszakokon át a nagy misztikusok. Dicsőséges védelmezői voltak az egyetemes emberi kultúrát terjesztő nagy kultúrnépek és tudásuk fennmaradásáért küzdő Templomos Lovagok (1118-1307). A szellemi sötétség megerősödésével, a Templomosok legyilkolását követően (1307), az égi tanítások rejteki módon élhettek tovább, misztikus királyok titkos védelmében.

A könyv részletesen szól a szellemvilág felépítéséről, működéséről valamint a létközben rekedt szellemek asztrális megjelenéséről. Több ezer személyesen megtapasztalt szellemi jelenségből merítve, könyvemben írok a jelenségek megoldásáráról az itt rekedt szellemek túlvilágra segítéséről is.

Az égiek tanítása, földi szószólóin keresztül mai korunkban is folytatódik. Egykor Buddha, Jézus tanításai által, szentek tudatták az égi világok és a dimenziók valóságát. Ma a kvantumfizika és a hologram modellek tudósain keresztül tudatják mindezeket.

A könyv olvasása során, megelevenednek a bibliai tanítások. A statikusnak hitt gondolatok, egy új megvilágításban dinamikussá, teremtővé válnak. Működésük titka a tisztánlátás, az igazság felismerése révén az igazzá válás. Ezt a kódrendszert alkalmazták a csodatévő szentek, életeik során. Ma a Matrix Drops Computer szólaltatja meg a kvantumfizikai nyelvén.

A tudás azonban mindig kétélű fegyver, amit jó esetben az emberek tudatszintjének megemelkedését szolgálja. Sajnálatos azonban, hogy a tudományos felfedezések nagy része rejtve marad, vagy az emberiség megtévesztésére használják. A modern pszichológia jól ismeri azokat a módszereket, amelyekkel az emberek önpusztítóvá válnak. Ebből a kiforgatott világból igyekszik e könyv szellemi és egy korszerű kvantumfizikai találmány ismertetésével utat mutatni korunk legnagyobb útvesztőiből. A szellemvilág tudományos megközelítését a kvantumfizika tudománya vállalta fel. A Matrix Drops találmány képes rámutatni személyre szabottan, az egyének önpusztító kódjaira, gondolataira, téveszméire valamint az erényeire. A berendezés képes érzékelni az emberekhez szegődött, illetve környezetükben lévő szellemeket, entitásokat. Elénk tárja pillanatnyi sorsfeladatunkat, majd a Matrix Drops-ok segítségével inspirációt kaphatunk gondolati, érzelmi, kapcsolati örvényekből történő megszabadulásra.

 Kovács-Magyar András
A tartalomból röviden:
Bibliai kódok titkainak megfejtése - Az igazság
A művészeti alkotások szakrális üzenetei
Médiumi képességekkel rendelkező Nobel-díjasok vallomásai
Csodás jelenségek hátterében meghúzódó szellemi erők
Isteni igazságok, történelmi hazugságok
Eltitkolt és félremagyarázott alkimista tudás, és titkainak feltárása
Felfedett szellemtörténetek és megtörtént esetek hiteles beszámolói
Az égi vérű királyok és a templomos lovagok tanítása
A meggyőződések és amiről meggyőztek bennünket
Mai modern alkímia, kvantumfizika és a hologram-elmélet


Elérhetőségünk:

 Matrix Drops Kft.

 H-1143 Budapest (XIV. kerület)

 Tábornok u. 11/A I. emelet

 Térkép – kattintson ide

 

Tájékoztatást kaphat telefonon:

 +36-1-251-4983

 +36-1-222-3186

 

 e-mail: info@matrixdrops.com

 


Nagyobb térképre váltás


Tekintse meg filmünket: