Hírek - egészség

A LEGNAGYOBB TITOK: AZ IGAZSÁG - újra elérhető!

867 Megtekintés
A LEGNAGYOBB TITOK: AZ IGAZSÁG
 

Kovács-Magyar András új könyve:
A legnagyobb titok: az igazság
újra elérhető a budapesti központunkban.
Címünk:


Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest,

Tábornok u. 11/A. – I. emelet
Tel: +36-1-251-4983
Térkép
 
Egy hónapon belül az Alexandra könyvesboltokban is hozzájuthatnak az érdeklődők 5.000 Ft körüli áron
A tartalomból röviden:
- BIBLIAI KÓDOK TITKAINAK MEGFEJTÉSE AZ IGAZSÁG
- A MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK SZAKRÁLIS ÜZENETEI
- MÉDIUMI KÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZŐ NOBEL-DÍJASOK VALLOMÁSAI
- CSODÁS JELENSÉGEK HÁTTERÉBEN MEGHÚZÓDÓ SZELLEMI ERŐK
- ISTENI IGAZSÁGOK, TÖRTÉNELMI HAZUGSÁGOK
- ELTITKOLT ÉS FÉLREMAGYARÁZOTT ALKIMISTA TUDÁS, ÉS TITKAINAK FELTÁRÁSA
- FELFEDETT SZELLEMTÖRTÉNETEK ÉS MEGTÖRTÉNT ESETEK HITELES BESZÁMOLÓI
- AZ ÉGI VÉRŰ KIRÁLYOK ÉS A TEMPLOMOS LOVAGOK TANÍTÁSA
- A MEGGYŐZŐDÉSEK ÉS AMIRŐL MEGGYŐZTEK BENNÜNKET
- MAI MODERN ALKÍMIA, KVANTUMFIZIKA ÉS A HOLOGRAMELMÉLET
 
A legnagyobb titok: az igazság című könyv előszó:
 
A történelem számtalan rejtélyt tartogat még az utókor emberének. Tények, leletek, elhallgatott igazságok, közzé tett féligazságok világosodnak meg a szerző kutatási eredményeknek és a szellemvilág sugallatainak köszönhetően. Egy véget nem érő nagy kaland részeseivé válhatunk, ahogy feltárul előttünk a világunkat mozgató erők titkos birodalma. A mű első része Nobel-díjas tudósok médiumi képességéről tesz említést, majd több különös egyházi- és történelmi tény eltitkolásáról hullik le a fátyol. A földi létet megélt szellemcsaládok élete tárul fel előttünk, több évezred, évszázad távlatában.
 
Jézus nemesi származásának emlékei- és bizonyítékai alapján szintén új értelmet nyerhet a kétezer évvel ezelőtti kor számunkra. Az égi vérvonal, a „búvó patak”(Note: Baigent, Michael:”Szent vér, szent Grál, General Press Kiadó, Budapest 1988), hosszú ideig elhallgatott igazságai tárulnak fel korokról korokra.
 
Európa kultúráját megalapító, ”kékvérű” ősnépek, a kelták, gallok, szkíták későbbi nevükön a hunok elhallgatott, megmásított cselekedeteivel ismerkedhet meg az olvasó.
 
A legfrissebb kutatások elismerik, hogy a Római Birodalom (ie.27- 476) szinte csak ezeket a magas kultúrájú ősnépeket pusztította, majd a saját dicsőségére írta át a legyőzöttek történelmét. A hun Attila (406-453), a pusztító Római Birodalom zsarnoki megszállása alól felszabadította a testvér kultúrnépeket (keltákat, gallokat). Attila halála után, Merovée nevű fia őrizte tovább szellemi és földi kincseit, aki a Meroving dinasztia (447-751) névadójaként lerakta a frank birodalom szilárd alapjait. E könyvben szereplő Meroving őseposz megfejtése további bizonyítékot szolgáltat mindezekre. A Karolingok (751-911) európai uralomra jutásával, az égi vérű királyság tiszta eszméjét igyekeztek a sötétség leple alá rejteni. II. Dagobert Meroving-király meggyilkolását követően az uralkodói ház vagyonát megszerzi Kis Pipin (751), ezzel véget ér a Meroving-dinasztia uralkodása. Azonban Zakariás pápa (768) hatalmas vagyon fejében kinevezi az első, nem égi vérű Nagy Károlyt királlyá. Így került a Merovingok vagyona a gyilkos Kis Pipin által a Római Katolikus Egyházhoz, melyből létrehozták a mai vatikáni birodalmat (754-756). Évszázadokig élt a tradíció a királyi családokban, miszerint király csak égi vérű uralkodó lehet. Dicsőségnek számított, ha a Meroving-házból származó hercegnőket vehettek feleségül királyok, akik így legitimmé tehették földi uralkodásukat.
 
A Merovingok legyilkolását követően a Jóisten egy újabb égi vérű családdal ajándékozta meg a földi világot. Attila, a hun fejedelem nemzettségéből származó Emese az égi Atyától fogant gyermeket, Álmost (819) (a Gesta Hungarorum). Álmos (az almus szó latinul szentet jelent) gyermeke Árpád (845-907), a magyarok fejedelme.
 
Európa királyai családjai tudtak e misztikus csodáról, és ezért igyekeztek égi vérű királynékat választani a magyar királyi leszármazottak közül is. A két égi vérű nemzettség a merovingok és a magyarok ugyan attól a földi nemzetségtől a Hunoktól és az égi Atyától eredeztethetőek. Emese által megújuló „égi vérű ”, Álmos és fia Árpád új nemzettség meghatározó lett Európa titkos történelmében a Kelták, Gallok, Szkíták, Hunok és a Merovingok utáni időszakban. A Katarokat (1012-1255) a pápa lemészároltatta. Így próbálta megsemmisíteni a magyarokat is, amikor a tatárok neve alatt az országba behívta kínai szövetségeseit.
 
E néhány sorral, talán érthetőbbé válik, hogy e könyv különleges módon mutatja be a magyarokat. Az égiek szellemeinek sugallatai által felkeresett helyek, és az ott fellelhető bizonyítékok, történelmi tények nem csak a könyvben leírtakat igazolták, hanem megnyitották egy jövendőbeli ”új látásmód” útját is előttünk. Egy ember, egy nemzet életében sorsdöntő belátni a tévedéseket, különben a hamis hitre, illúzióra épített elképzelések ingoványában süllyedünk el mindannyian.
 
Az ”égi vérű”gyermekek korokról korokra birtokában voltak a dimenziók uralásának. Mai nyelven szólva a kvantumfizikai ismereteknek és a hologram szerint működő világmodellnek. Csodálatos tetteiket ennek a mennyei tudásnak a birtokában tudták végrehajtani.
 
A mennyei világ földön való megszólaltatásának szabályairól szóltak korszakokon át a nagy misztikusok. Dicsőséges védelmezői voltak az egyetemes emberi kultúrát terjesztő nagy kultúrnépek és tudásuk fennmaradásáért küzdő Templomos Lovagok (1118-1307). A szellemi sötétség megerősödésével, a Templomosok legyilkolását követően (1307), az égi tanítások rejteki módon élhettek tovább, misztikus királyok titkos védelmében.
 
A könyv részletesen szól a szellemvilág felépítéséről, működéséről valamint a létközben rekedt szellemek asztrális megjelenéséről. Több ezer személyesen megtapasztalt szellemi jelenségből merítve, könyvemben írok a jelenségek megoldásáráról az itt rekedt szellemek túlvilágra segítéséről is.
 
Az égiek tanítása, földi szószólóin keresztül mai korunkban is folytatódik. Egykor Buddha, Jézus tanításai által, szentek tudatták az égi világok és a dimenziók valóságát. Ma a kvantumfizika és a hologram modellek tudósain keresztül tudatják mindezeket.
 
A könyv olvasása során, megelevenednek a bibliai tanítások. A statikusnak hitt gondolatok, egy új megvilágításban dinamikussá, teremtővé válnak. Működésük titka a tisztánlátás, az igazság felismerése révén az igazzá válás. Ezt a kódrendszert alkalmazták a csodatévő szentek, életeik során. Ma a Matrix Drops Computer szólaltatja meg a kvantumfizikai nyelvén.
 
A tudás azonban mindig kétélű fegyver, amit jó esetben az emberek tudatszintjének megemelkedését szolgálja. Sajnálatos azonban, hogy a tudományos felfedezések nagy része rejtve marad, vagy az emberiség megtévesztésére használják. A modern pszichológia jól ismeri azokat a módszereket, amelyekkel az emberek önpusztítóvá válnak. Ebből a kiforgatott világból igyekszik e könyv szellemi és egy korszerű kvantumfizikai találmány ismertetésével utat mutatni korunk legnagyobb útvesztőiből. A szellemvilág tudományos megközelítését a kvantumfizika tudománya vállalta fel. A Matrix Drops találmány képes rámutatni személyre szabottan, az egyének önpusztító kódjaira, gondolataira, téveszméire valamint az erényeire. A berendezés képes érzékelni az emberekhez szegődött, illetve környezetükben lévő szellemeket, entitásokat. Elénk tárja pillanatnyi sorsfeladatunkat, majd a Matrix Drops-ok segítségével inspirációt kaphatunk gondolati, érzelmi, kapcsolati örvényekből történő megszabadulásra.

 
Kovács-Magyar András
Kovács-Magyar András